O nás

ASPINNO Innovation Centre, n.o. vznikla v roku 2014 za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb najmä v oblasti prenosu vedecko-výskumných poznatkov do praxe a odborného vzdelávania.

Hlavnými oblasťami záujmu našej neziskovej organizácie sú:

    • digitálna a zelená transformácia spoločnosti
    • regionálny rozvoj prostredníctvom podpory lokálnej ekonomiky
    • budovanie inovačných sietí


Viac informácií o našej činnosti nájdete vo výročných správach.

Naše aktivity

projekty

Meníme naše okolie realizáciou inovatívnych projektov najmä v oblastiach elektronizácie obchodných procesov a budovaniu inovačných sietí.


vzdelávanie

Naše skúsenosti v oblasti elektronizácie procesov verejného obstarávania a firemného nákupu odovzdávame v rámci odborných prednášok.


analýzy

Znalosti z výskumných aktivít využívame pri komplexných analýzach hodnotiacich úroveň efektívnosti procesov súkromných či verejných organizácií.


Projekty

Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka

Názov a sídlo prijímateľa: Agentúra na podporu inovácií v obstarávaní, n.o. (pôvodný názov n.o.),  Ovručská 15, 04022 Košice

Názov projektu: Z dvora k regionálnemu rozvoju vidieka

Miesto realizácie NFP: Košický, Prešovský a Nitriansky kraj

Výška poskytnutého NFP: 167 989,64€

Podporené v rámci: Operačný program Efektívna verejná správa

Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

OPEVS_1 (1)
logo-EU-ESF-farba-svk-2

Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie verejnej správy v oblasti podpory regionálneho rozvoja vidieka, so zameraním na oblasť zvýšenia poľnohospodárskej prvovýroby a podpory krátkych dodávateľských vzťahov (najmä predaja z dvora a farmárskych trhov). Cieľovou skupinou projektu sú tak menšie poľnohospodárskej subjekty realizujúce svoju činnosť v menej rozvinutých regiónoch SR, ktorí sa ako prijímatelia politík relevantných k výkonu ich činnosti pravidelne stretávajú s problematickými aspektmi a negatívnymi dopadmi týchto politík a to tak na jednotlivca ako aj lokálnu a regionálnu ekonomiku. Význam podpory a zefektívnenia verejnej správy v oblasti poľnohospodárstva zvýrazňuje aj fakt, že Slovensko má dlhoročnú tradíciu v poľnohospodárskej činnosti, ktorá v posledný rokoch z ekonomických, sociálnych a spoločenských dôvodov zaostáva za ostatnými odvetviami. Aktivity zamerané na podporu tohto odvetvia sú tak nevyhnutné. Pre naplnenie cieľa projektu bude realizovaná hlavná aktivita (monitoring, analýza a návrh) v šiestich identifikovaných oblastiach, ktorých sa poľnohospodárska činnosť týka: potravinové právo, hygiena potravín, dane a ekonomické oblasti, ekológia, verejné obstarávanie a schémy podpory. V rámci týchto šiestich oblastí budeme analyzovať a optimalizovať relevantné politiky a regulačné rámce s cieľom odstrániť bariéry pre registráciu a podnikateľskú činnosť v tejto oblasti, ako aj zjednodušenie e zefektívnenie pravidiel pre vytvorenie miestnych potravinových sústav prostredníctvom vzniku farmárskych trhov a podpory predaja z dvora. Výstupom projektu tak budú materiály popisujúce a analyzujúce súčasný stav, návrhy na legislatívne zmeny, návrhy pre nové programovacie obdobie a pod. ako aj vytvorenie „AGRO klastra“ zastrešujúceho zainteresované subjekty s cieľom poskytovania podpory prijímateľom politík, spolupráce na pripomienkovaní legislatívy ako aj nastavenia spoločného smerovania.

Viac informácií nájdete na stránke projektu: www.rozvijamevidiek.sk

Kontakt

ASPINNO Innovation Centre, n.o.

Komenského 11/A, 040 01 Košice, Slovenská republika

E-mail: aspinno.no@gmail.com